020leader移领
帮助中心

移领帮助中心 > 支付宝服务窗管理 > 常见问题 > 服务窗做自定义菜单的时候出来:操作失败,是为什么?

服务窗做自定义菜单的时候出来:操作失败,是为什么?

                                          服务窗自定义菜单生成出现:操作失败

为什么操作失败三种情况:1.菜单内容板块不能显示无内容、类型要选择
               2.服务窗APPID,以及网关URL和公钥对接有误

               具体操作请参照服务窗对接问题。

   3.子菜单出现微信字段,也会操作失败