020leader移领
帮助中心

移领帮助中心 > 支付宝服务窗管理 > 常见问题 > 服务窗推送消息,一个月可以推送几次?在哪里推送?

服务窗推送消息,一个月可以推送几次?在哪里推送?

服务窗可以推送消息,一周推送1次,一个月可以推送4次.

两种推送方式:1.在移领服务窗   (alipay.020leader.com)---图文发送与回复里群发,如下图:

                         2.在支付宝服务窗里(fuwu.alipay.com)---群发广播里推送,如下图: